B2B turundus Linkedinis 2021. aastal

Post thumbnail

Ideaalkliendi tähelepanu võitmiseks tuleb olla seal, kus ta kõige rohkem aega veedab.

Mitte ainult.

Parimad turundajad leiavad viise, kuidas võimalikult väikese investeeringu eest jõuda võimalikult suure hulga otsustajateni.

B2B turunduses on seda Püha Graali juba pikalt otsitud ning tundub, et Linkedin vastab neile kahele kriteeriumile ideaalselt.

Linkedin kasutatavus ajas kasvab ning vähese konkurentsi tõttu jõutakse nii orgaaniliselt kui ka tasulise reklaami kaudu suurema hulga otsustajateni kui teiste kanalite kaudu.

B2B turundus Linkedinis Eestis tõusuteel

Linkedin, mis ongi mõeldud professionaalidele omavaheliseks suhtluseks, on viimase aasta jooksul Eesti ettevõtetes muutunud aktiivseks jututeemaks.

Selles nähakse kasvumootorit oma ettevõttele, mille kaudu tekitatakse ideaalkliendis bränditeadlikkust, luuakse temaga suhteid, haritakse teda ning aidatakse tekitada temas vajadust toote- või teenuse tarbimiseks.

Loe lähemalt LinkedIn turundusest “LinkedIn turundus – miks ja kuidas turundada?” blogipostitusest.

Turunduse eesmärk on luua nõudlust

B2B turunduses nähakse tulemusi pikema aja möödudes, mistõttu on paljud B2B turundajad keskendunud nõudlusturunduse rakendamisele. Loe selle kohta lähemalt Marketing Parrot artiklist “Ülevaade Eesti B2B turunduse olukorrast”.

Kuidas ja mis moel siiski Linkedin turundust Eestis tehakse?

Küsitluse jagasime nelja plokki:

 • Üldinfo vastajate kohta;
 • Ettevõte turundab end Linkedinis;
 • Ettevõte ei turunda end hetkel Linkedinis;
 • Isiklik Linkedin kasutatavus.

01Üldinfo vastajate kohta

Küsitluses osales 25 inimest.

Enamus vastanutest tegutsesid turundus/reklaami (28%), muu teenindus (24%), jae- ja hulgikaubandus (24%) ning kinnisvara (8%) sektorites.

100% vastanutest omasid profiili Linkedin sotsiaalvõrgustikus.

Töötajate arv ettevõttes

1-49 töötajaga ettevõtete osakaal küsitluses osalenute seas oli 72%.

50-249 töötajaga ettevõtteid oli 12% ning 250 ja enama töötajaga ettevõtteid 16%.

b2b-turundus-linkedinis-1

Kui suur on teie ettevõtte aastakäive?

60% küsitluses osalenud ettevõtete aastakäive oli üle 1 000 000€.

Vähem kui 99 999€ aastakäibega vastanuid oli 32% ning 100 000 – 499 999€ aastakäibega kõigest 8% vastanutest.

b2b-turundus-linkedinis-2

Kas teie ettevõte kasutab turunduskanalina Linkedini?

52% vastanutest ütlesid, et nende ettevõte kasutab Linkedini turunduskanalina.

48% vastanutest Linkedini turunduskanalina ei kasuta.

b2b-turundus-linkedinis-3

02Ettevõte turundab end Linkedinis

Kas teie ettevõtte Linkedin turundus on järjepidev ja süsteemne?

Rohkem kui pooled (53,8%) tõdesid, et Linkedin turundus on nende ettevõttes järjepidev ning süsteemne.

46,2% vastanute silmis see päris nii ei olnud.

b2b-turundus-linkedinis-4

Kui pikalt on teie ettevõte Linkedin turundusega tegelenud?

Vastanute seas oli suurem hulk ettevõtteid Linkedin turundusega tegelenud 3-5 aastat (46,2%).

Viimase aasta jooksul on Linkedin turundusega algust teinud 38,5% vastanutest. See on tõusev trend, mida paljud ettevõtted kasutavad üha rohkem just eksportturgudele laienemiseks.

15,4% vastanutest on Linkedinis 1-2 aastat turundanud.

Üldtulemuse põhjal võime öelda, et Linkedin turundus on Eestis veel lapsekingades ning B2B ettevõtted alles avastavad Linkedin võimekust.

b2b-turundus-linkedinis-5

Kas Linkedin on teie ettevõtte jaoks põhiline turunduskanal?

Üllatavalt on 7,7% ettevõtete põhiline turunduskanal Linkedin.

92,3% jaoks on Linkedin sekundaarne kanal, mida kasutatakse olemasoleva sisu distributeerimiseks (loodud teistesse kanalitesse) või lihtsalt pildis olemiseks.

b2b-turundus-linkedinis-6

Kes vastutab teie ettevõttes Linkedin turunduse eest?

Linkedin turunduse eest vastutab 76,9% vastanute puhul turundusosakond.

Majavälist partnerit ei ole keegi küsitluses osalenutest kasutamas.

Ettevõtete eripärade tõttu on suurimaks vastutajateks märgitud ka personali- ja müügiosakond.

See ei ole üllatav, sest paljude ettevõtete värbamine ning rahvusvaheline müük toimub Linkedin kaudu.

b2b-turundus-linkedinis-7

Kui suurt rolli mängib Linkedin turunduses teie ettevõtte töötajate persoonibränd?

Huvitaval kombel toob 46,2% vastanutest välja asjaolu, et persoonibränd mängib väga suurt rolli ettevõtte Linkedin turunduses.

Kõigest 7,7% vastanutest ütlevad, et persoonibränd mängib väga väikest rolli ettevõtte Linkedin turunduse edukuses.

See on selge indikaator, et persoonibrändingu vajalikkus ettevõtte töötajate puhul on olemas ning seda väärtustatakse.

Antud trendi näeme ka tulevikus kasvamas, sest kasulikkus, mida töötajate persoonibränding lauale toob, kaalub üles tasulise reklaami oma personaalsuse ja autentsuse poolest. Ja see on see, mida B2B ettevõtted üha rohkem taga ajavad.

b2b-turundus-linkedinis-8

Kui suur osa teie Linkedin turundusest põhineb orgaanilisel ulatusel/kasvul?

See oli meie jaoks üllatav! 61,5% vastanutest ütlesid, et nende Linkedin turundus põhineb orgaanilisel ulatusel/kasvul.

7,7% arvates on see number 90-99% ning 23,1% vastanutest ütlesid, et see põhineb 70-89% ulatuses orgaanilisest.

Võime siit välja lugeda seda, et katsetusmeetodil kasutatakse hetkel orgaanilisi meetodeid ning aja jooksul fokuseeritakse enda tegevusi tasulisele reklaamile ümber.

Sama tendentsi oli näha ka Facebooki algusaastatel.

Jällegi, mõnele ettevõttele võib praegune olukord, kus enamus konkurente kasutavad orgaanilist ulatust ideaalklientide kõnetamiseks, olla potentsiaal just tasulise reklaami valdkonnas.

b2b-turundus-linkedinis-9

Milline on teie igakuine Linkedin Ads reklaamieelarve?

Ootuspäraselt vastas sellele küsimusele 76,9% vastanutest, et nende igakuine Linkedin Ads reklaamieelarve on 0€.

7,7% vastanute jaoks on see 1 – 99€ ning 15,4% vastanute jaoks 100 – 499€.

Tõestus sellest, et Linkedin tasulise reklaami võimekust pole siiani kas proovitud või endale selgeks mõeldud, kuidas seda kõige efektiivsemalt kasutada võiks.

b2b-turundus-linkedinis-10

Millisel eesmärgil kasutab teie ettevõte Linkedini turunduskanalina?

76,9% vastanutest mainisid, et kasutavad Linkedini bränditeadlikkuse kasvatamiseks.

Sellele järgnes B2B suhtlus (61,5%), müügikontaktide leidmine (53,8%), suhtlusvõrgustiku laiendamine (53,8%), ideaalklientide harimiseks (53,8%) ning uute töötajate leidmiseks (53,8%).

Sihitud reklaamide ning eksportturgudele laienemiseks kasutavad kõigest 23,1% ettevõtetest.

b2b-turundus-linkedinis-11

Milline sõna iseloomustab kõige paremini teie Linkedin turunduse hetkeseisu?

Kuigi 53,8% vastanutest manis, et nende Linkedin turundustegevus on järjepidev ja süsteemne, siis 38,5% vastanutest iseloomustasid Linkedin turunduse hetkeseisu passiivseks, 23,1% puudulikuks, ning 7,7% eesmärgipäratuks.

15,4% vastasid, et nende Linkedin turunduse hetkeseis on stabiilne ning 15,4%, et eesmärgipärane.

b2b-turundus-linkedinis-12

Mille alusel mõõdate oma turundustegevuste edukust Linkedinis?

Kuigi suurem osa vastanutest vastas, et edukust mõõdetakse päringutearvu (müügivihjete) alusel, siis toodi välja ka otsene mõju müügitulule.

Enamus vastanutest jälgivad postituse haaravust (engagement), CTR-i (click-through-rate) ning ulatust (reach).

03Ettevõte ei turunda end hetkel Linkedinis

Kui suur on tõenäosus, et teie ettevõte järgneva aasta jooksul Linkedin turundusega algust teeb?

Küsisime inimestelt, kelle ettevõttes Linkedin turundust hetkel ei tehta, et kui suur on tõenäosus Linkedin turundusega algust teha?

41,7% vastasid et tõenäosus on väike ning 16,7% väga väike.

8,3% vastanutest ütles, et see tõenäosus on suur ning 33,3% ei osanud midagi arvata.

b2b-turundus-linkedinis-13

Mis on olnud põhjuseks, miks teie ettevõte Linkedin turundust siiani teinud ei ole?

Vastuseid sellele küsimusele oli palju, kuid huvitaval kombel toodi põhjusteks teadmatus, ressursside puudulikkus ning ebaefektiivsus.

 • Peaks leidma, mida turustada;
 • Meie sektoris ei ole see asjakohane. Ülejäänud strateegiliselt valitud kanalid toovad (hetkel veel) täpselt sellise kasvu, mis hoiab pidevas arengus. Kiiremaks arenguks ei ole ettevõte valmis juba praeguse majandussituatsiooni tõttu. Imporditavaid seadmeid on juba hetkel raske saada ning lähitulevik midagi paremat ei tõota;
 • Ei näe reaalset tulemust;
 • Puudub kogemus ja kompetents;
 • Juhatuse teadmatus;
 • Liiga ressursimahukas;
 • Teised kanalid võtavad hetkel kogu aja;
 • Ei ole efektiivne kanal;
 • Meie sihtturg on pigem eraisikud, B2B ei ole meie turg.

04Isiklik Linkedin kasutatavus

Kui aktiivselt te Linkedini kasutate?

Igapäevaselt kasutas Linkedini 36%, kord nädalas 24% ning paar korda nädalas 16% küsitluses osalenutest.

Harvemini ehk kord kuus kasutab 16% vastanutest.

8% vastanutest ütlesid, et kunagi sai konto loodud, aga nad ei kasuta seda üldse.

b2b-turundus-linkedinis-14

Millisel eesmärgil kasutate Linkedini isiklikku profiili?

Isiklikku profiili kasutatakse suhtlusvõrgustiku laiendamiseks (56%), taustainfo kogumiseks (52%), persoonibrändi kasvatamiseks (48%) ning B2B suhtkuseks (36%).

Huvitav on näha, et Linkedini kasutatakse müügitulemuste tõstmiseks (8%) ning müügikontaktide leidmiseks (20%) võrdlemisi väiksel määral.

b2b-turundus-linkedinis-15

Kui tihti te oma isiklikul profiilil postitate?

Isiklikule profiilile postitatakse kord nädalas (8%), paar korda nädalas (4%) ning kord kuus (40%).

Postitamise aktiivsus on seega võrdlemisi madal ning kasvupotentsiaali orgaanilise leviku kasvuks on persoonibrändidel veelgi.

Kord aastas postitatakse 8% ning paar korda aastas 4%.

36% vastanutest ütles, et ei postita üldse mitte midagi Linkedinis.

b2b-turundus-linkedinis-16

Kokkuvõtteks

Linkedin kasutatavus B2B turunduses on veel võrdlemisi väike, kuid aja möödudes on muutub Linkedin üha rohkem household nimeks.

Seda ilmestab kasvõi fakt, et juuli 2020 – juuli 2021 perioodil kasvas Linkedin kasutajate arv Eestis ligi 22 000 võrra 264 700 kasutajani.

Kui lisada siia juurde üha kasvav aktiivsus Linkedin platvormil, täpne sihtimine ning otsustajate olemasolu, siis on vaid aja küsimus, millal B2B turundust üha aktiivselt Linkedinis teostama asutakse.


Warning: Undefined array key 0 in /data01/virt108591/domeenid/www.molivery.com/htdocs/wp-content/themes/Bonamore/single.php on line 152

Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /data01/virt108591/domeenid/www.molivery.com/htdocs/wp-content/themes/Bonamore/single.php on line 152